Welcome to Xi's group,
组内新闻  
Professors:
   
         
         
Assistant Professor:
   
  Dr. Jiang-Fei Xu  
     
Postdocs:
 
  Dr. Hao Chen Dr. Yincheng Chang
     
PhD Students:
 
  Yuetong Kang Qiao Song
 
  Bin Yuan Zehuan Huang
 
  Yang Jiao Linghui Chen
 
  Lingda Zeng Xiaoguang Liu
 
  Bo Qin Xiaoyan Tang
 
  Yuchong Yang Bohan Tang
 
  Shuai Zhang Qi Hao
Undergraduate Students:
 
  Zhengguo Cai Zhuorui Zhang
 
  Zihe Yin Han Wu
 
  Hanyang Zhao Yucheng Zhang
   
Alumni
   
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们