Welcome to Xi's group,
组内新闻  
Professors:
   
         
         
Associate Professor:
   
  Dr. Jiang-Fei Xu  
     
Postdocs:
 
  Dr. Hua Wang Dr. Lingda Zeng
 
  Dr. Peng Sun Dr. Shan Mei
   
  Dr. Bo Qin  
     
PhD Students:
 
  Xiaoguang Liu Zihe Yin
 
  Han Wu Yucheng Zhang
 
  Hao Hu Jinpeng Yang
 
  Weiquan Xu Feilong Qi
 
  Jiantao Zhao Yuquan Li
 
  Kefei Xue Weiheng Lai
 
  Xingchen Tang
Undergraduate Students:
 
  Xinchen Jin Siyuan Liu
   
Alumni
   
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们