Welcome to Xi's group,
组内新闻  
Professors:
   
         
         
Assistant Professor:
   
  Dr. Jiang-Fei Xu  
     
Postdocs:
 
  Dr. Hao Chen Dr. Yincheng Chang
 
  Dr. Yuetong Kang Dr. Bin Yuan
   
  Dr. Hua Wang  
     
PhD Students:
 
  Xiaoguang Liu Lingda Zeng
 
  Linghui Chen Bo Qin
 
  Xiaoyan Tang Yuchong Yang
 
  Bohan Tang Shuai Zhang
 
  Qi Hao Zihe Yin
 
  Han wu Yucheng Zhang
   
  Hao Hu  
Undergraduate Students:
 
  Yukun Wu Yiheng Wu
   
  Jiantao Zhao  
   
Alumni
   
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们