Welcome to Xi's group,
组内新闻  
Professors:
   
         
         
Associate Professor:
   
  Dr. Jiang-Fei Xu  
     
Postdocs:
   
  Dr. He Ma  
     
PhD Students:
 
  Xiaoguang Liu Zihe Yin
 
  Jinpeng Yang Weiquan Xu
 
  Feilong Qi Jiantao Zhao
 
  Yuquan Li Kefei Xue
 
  Weiheng Lai Xingchen Tang
 
  Siyuan Liu Huacheng Yu
 
  Yushen Kang Yuanchen Shen
Undergraduate Students:
 
  Junrui Qin Yinghao Du
   
Alumni
   
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们