Welcome to Xi's group.
组内新闻  
Prof. Xi Zhang attended the 4th International Supramolecular System Symposium
 Sep. 6th – 9th 2015, Prof. Xi Zhang, Dr. Jiangfei Xu and Yuetong Kang, Qiao Song, Zehuan Huang, Yang Jiao, Xiaoguang Liu, Linghui Chen attended the 4th International Supramolecular System Symposium held in Changchun. Prof. Xi Zhang gave a plenary lecture about “Controllable Supramolecular Polymerization”.
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们