Welcome to Xi's group.
组内新闻  
Scholarships and prizes of Xi's group in 2015
Winners Prizes Winners Prizes
Jun Xu

CNPC Scholarship

Yang Jiao

GAO Ying-Shi Scholarship

Ruochen Fang

Kwang-Hua Scholarship

Zhengguo Cai

Tsinghua Xuetang Scholarship

Qiao Song

National Scholarship

Zihe Yin

Tsinghua Xuetang Scholarship

Yunhao Bai

HOU De-Bang Scholarship

Zihe Yin

CNPC Scholarship

Yunhao Bai

Excellent Graduate of Tsinghua University (2015)

 

 

 
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们