Welcome to Xi's group.
组内新闻  
Prof. Xi Zhang attended the 30th Chinese Chemical Society Congress
 Jul. 1st – 4th 2016, Prof. Xi Zhang, Dr. Jiang-Fei Xu and Ruochen Fang, Yuetong Kang, Bin Yuan, Zehuan Huang, Xiaoguang Liu, Linghui Chen, Lingda Zeng, Bo Qin, Xiaoyan Tang, Yuchong Yang, Yunhao Bai attended the 30th Chinese Chemical Society Congress held in Dalian University of Technology. Prof. Xi Zhang gave an invited lecture about “Supramolecular free radicals”.

 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们