Welcome to Xi's group.
组内新闻  
Scholarships and prizes of Xi's group in 2016
Winners Prizes Winners Prizes
Jun Xu

Shimadzu Scholarship

Yang Jiao

Shimadzu Scholarship

Qiao Song

CNPC Scholarship

Linghui Chen

Comprehensive Outstanding Scholarship

Yuetong Kang

GAO Ying-Shi Scholarship

Xiaoguang Liu

Comprehensive Outstanding Scholarship

Zehuan Huang

GAO Ying-Shi Scholarship

Bohan Tang

Excellent Graduate of Tsinghua University (2016)

Yang Jiao

National Scholarship

Zihe Yin

Cheng-Yi Scholarship

 
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们