Welcome to Xi's group.
组内新闻  
Scholarships and prizes of Xi's group in 2022
Winners Prizes Winners Prizes
He Ma

Shuimu Tsinghua Scholar Program

Hao Hu

National Scholarship

Yucheng Zhang

Huiyanyingcai Scholarship

Weiquan Xu

Chengdeyingcai Scholarship

Jinpeng Yang

Chengdeyingcai Scholarship

Jinpeng Yang

ACS FALL Best Oral Award

Yuquan Li

Outstanding Student Leaders in Tsinghua

   
 
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们