Welcome to Xi's group.
组内新闻  
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005
2004 Publications before 2004

Precise Nanomedicine for Intelligent Therapy of Cancer
Huabing Chen, Zhanjun Gu, Hongwei An, Chunying Chen, Jie Chen, Ran Cui, Siqin Chen, Weihai Chen, Xuesi Chen, Xiaoyuan Chen, Zhuo Chen, Baoquan Ding, Qian Dong, Qin Fan, Ting Fu, Dayong Hou, Qiao Jiang, Hengte Ke, Xiqun Jiang, Gang Liu, Suping Li, Tianyu Li, Zhuang Liu, Guangjun Nie, Muhammad Ovais, Daiwen Pang, Nasha Qiu, Youqing Shen, Huayu Tian, Chao Wang, Hao Wang, Ziqi Wang, Huaping Xu, Jiang-Fei Xu, Xiangliang Yang, Shuang Zhu, Xianchuang Zheng, Xianzheng Zhang, Yanbing Zhao, Weihong Tan, Xi Zhang and Yuliang Zhao
Sci. China Chem.,
2018,
61, 1503-1552.

TOP

Supramolecular Free Radicals: Fabrication, Modulation and Functions
Yang Jiao and Xi Zhang
Acta Chim. Sinica,
2018, 76, 659-665.

TOP

pH-Induced Charge-Reversal Amphiphile with Cancer Cell-Selective Membrane-Disrupting Activity
Yincheng Chang, Zehuan Huang, Yang Jiao, Jiang-Fei Xu and Xi Zhang
ACS Appl. Mater. Interfaces,
2018,
10, 21191-21197.

TOP

A Supramolecular Radical Cation: Folding-Enhanced Electrostatic Effect for Promoting Radical-Mediated Oxidation
Bohan Tang, Wan-Lu Li, Yang Jiao, Jun-Bo Lu, Jiang-Fei Xu, Zhiqiang Wang, Jun Li and Xi Zhang
Chem. Sci.,
2018,
9, 5015-5020.

TOP

Supramolecularly Catalyzed Polymerization: From Consecutive Dimerization to Polymerization
Xiaoyan Tang, Zehuan Huang, Hao Chen, Yuetong Kang, Jiang-Fei Xu and Xi Zhang
Angew. Chem. Int. Ed.,
2018,
57, 8545-8549.

TOP

Highly Efficient Supramolecular Catalysis by Endowing the Reaction Intermediate with Adaptive Reactivity
Yang Jiao, Bohan Tang, Yucheng Zhang, Jiang-Fei Xu, Zhiqiang Wang and Xi Zhang
Angew. Chem. Int. Ed.,
2018,
57, 6077-6081.

TOP

Supramolecular Polymeric Chemotherapy Based on Cucurbit[7]uril-PEG Copolymer
Hao Chen, Yueyue Chen, Han Wu, Jiang-Fei Xu, Zhiwei Sun and Xi Zhang
Biomaterials,
2018,
178, 697-705.

TOP

Supramolecular Interfacial Polymerization of Miscible Monomers: Fabricating Supramolecular Polymers with Tailor-Made Structures
Bo Qin, Shuai Zhang, Zehuan Huang, Jiang-Fei Xu and Xi Zhang
Macromolecules,
2018,
51, 1620-1625.

TOP

Antimicrobial Cationic Polymers: From Structural Design to Functional Control
Yuchong Yang, Zhengguo Cai, Zehuan Huang, Xiaoyan Tang and Xi Zhang
Polym. J.,
2018, 50, 33-44.

TOP

Cross-Linked Supramolecular Polymers Synthesized by Photo-Initiated Thiol-Ene Click Reaction of Supramonomers
Xiaoguang Liu, Bo Qin, Jiang-Fei Xu, Zhiqiang Wang and Xi Zhang
J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 2018, 355, 414-418.

TOP
 
 
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们