Welcome to Xi's group.
组内新闻  
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005
2004 Publications before 2004

Supramolecularly Modulated Carbon-Centered Radicals: Toward Selective Oxidation from Benzyl Alcohol to Aldehyde
Xingchen Tang, Shan Mei, Jiang-Fei Xu, Xi Zhang
Chem. Commun.,
2024,
60, 5286-5289.

TOP

A Polymeric Nanoparticle to Co-Deliver Mitochondria-Targeting Peptides and Pt(IV) Prodrug: Toward High Loading Efficiency and Combination Efficacy
Jinpeng Yang, Zhenlin Yang, Hua Wang, Yincheng Chang, Jiang-Fei Xu, Xi Zhang
Angew. Chem. Int. Ed.,
2024,
63, e202402291.

TOP

Supramolecular Systems for Bioapplications: Recent Research Progress in China
Yue-Yang Liu, Xiao-Yong Yu, Yu-Chen Pan, Hang Yin, Shuang Chao, Yujie Li, He Ma, Minzan Zuo, Kun-Xu Teng, Jun-Li Hou, Yong Chen, Dong-Sheng Guo, Ruibing Wang, Yuxin Pei, Zhichao Pei, Jiang-Fei Xu, Xiao-Yu Hu, Chunju Li, Qing-Zheng Yang, Leyong Wang, Yu Liu and Zhan-Ting Li
Sci. China Chem.,
2024,
67, 1397-1441.

TOP

A Fluorinated, Ion-Conducting and Adaptive Supramolecular Polymer Protective Layer for Stabilizing Lithium Metal Anodes
Tao Chen, Bo Qin, Yuncong Liu, Zhekai Jin, Haiping Wu, Chao Wang and Xi Zhang
CCS Chem.,
2024,
6, 1157-1164.

TOP

On Depolymerization
Bo Qin and Xi Zhang
CCS Chem.,
2024,
6, 297-312.

TOP

Side-Chain Engineering of Supramonomers Enables Tailorable Cross-Linked Supramolecular Polyureas
Weiheng Lai, Bo Qin, Jiang-Fei Xu and Xi Zhang
J. Polym. Sci.,
2024,
62, 900-906.

TOP
 
 
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们