Welcome to Xi's group.
组内新闻  
2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004
Publications before 2004  

Supramolecular Radical Dimer: High-Efficiency NIR-II Photothermal Conversion and Therapy
Bohan Tang, Wan-Lu Li, Yincheng Chang, Bin Yuan, Yukun Wu, Ming-Tian Zhang, Jiang-Fei Xu, Jun Li and Xi Zhang
Angew. Chem. Int. Ed.,
2019, ASAP,
DOI: 10.1002/anie.201910257.

TOP

Dissipative Supramolecular Polymerization Powered by Light
Zihe Yin, Guobin Song, Yang Jiao, Peng Zheng, Jiang-Fei Xu and Xi Zhang
CCS Chem.,
2019,
1, 335-342.

TOP

Polymeric Supramolecular Systems: Design, Assembly and Functions
Xi Zhang, Liyan Wang, Jiang-Fei Xu, Daoyong Chen, Linqi Shi, Yongfeng Zhou and Zhihao Shen
Acta Polym. Sinica,
2019, ASAP,
DOI: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19109.

TOP

Degradable Supramolecular Photodynamic Polymer Materials for Biofilm Elimination
Linghui Chen, Yuchong Yang, Pengbo Zhang, Shu Wang, Jiang-Fei Xu and Xi Zhang
ACS Appl. Bio Mater.,
2019,
2, 2920-2926.

TOP

Antibacterial Supramolecular Polymers Constructed via Self-Sorting: Promoting Antibacterial Performance and Controllable Degradation
Yuchong Yang, Hao Hu, Linghui Chen, Haotian Bai, Shu Wang, Jiang-Fei Xu and Xi Zhang
Mater. Chem. Front.,
2019,
3, 806-811.

TOP

Supramolecular Switching Surface for Antifouling and Bactericidal Activities
Lingda Zeng, Yukun Wu, Jiang-Fei Xu, Shu Wang and Xi Zhang
ACS Appl. Bio Mater.,
2019,
2, 638-643.

TOP

Molecular Engineering of Polymeric Supra-amphiphiles
Yincheng Chang, Yang Jiao, Henry E. Symons, Jiang-Fei Xu, Charl F. J. Faul and Xi Zhang
Chem. Soc. Rev.,
2019,
48, 989-1003.

TOP

Supramolecular Emulsion Interfacial Polymerization
Shuai Zhang, Bo Qin, Zehuan Huang, Jiang-Fei Xu and Xi Zhang
ACS Macro Lett., 2019, 8, 177-182.

TOP

Supramolecular Antibacterial Materials for Combatting Antibiotic Resistance
Xingshu Li, Haotian Bai, Yuchong Yang, Juyoung Yoon, Shu Wang and Xi Zhang
Adv. Mater.,
2019,
31, 1805092.

TOP

In My Element: Selenium
Xi Zhang
Chem. Eur. J.,
2019
, 25, 2649-2650.

TOP
 
 
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们